Podmienky ochrany osobných údajov

Spoločnosť Michal Bobek VBart, so sídlom Slnečná 164/14, 029 01 Námestovo,
IČO: 47350466 , DIČ: 1084247307, IČ DPH: SK1084247307 §7a, č. živnostenského registra: 560-18531 (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

 • meno, priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • adresu/sídlo

Ak je kupujúcim právnická osoba aj:

 • IČO, DIČ, IČ DPH, Obchodné meno

 

Ďalej sú správcami Vašich údajov nasledovné spoločnosti:

Ing. Mária Jankuliaková, Vavrečka 593, 02901 Vavrečka ( spracovanie účtovníctva)

Direct Parcel Distribution SK s.r.o, Technická 7, 821 04 Bratislava ( zabezpečenie prepravy tovaru )

Facebook Inc., Google Ads, Google Analytics

Shoptet s.r.o. - Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6 (prevádzkovateľ eshopového systému shoptet, správca serverov a prevádzkovateľ dátového centra)

Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti)

SmartEmailing  -  aplikácia prevádzkovaná spol. SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno ( rozposielanie newsletterov a iných oznámení)

Smartsupp chat - aplikácia prevádzkovaná spoločnosťou Smartsupp.com, s.r.o. , Lidická 20, 602 00 Brno, ČR / offline  komunikácia prostredníctvom online chatu/offline správy

Pays.cz s.r.o - Štefánikova 836/1, Brno 602 00,IČ: 03686515 ( realizácia platieb prostr.platobnej brány)

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese: info@slovenskeobrazy.sk.

 

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi Vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie  - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov, obchodných oznámení a iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe, mailom na emailovú adresu alebo telefónne číslo. Tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne.   

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 Máte právo:

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu.
  Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailovej adrese info@slovenskeobrazy.sk
 • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení – preklikom na odkaz v obchodnom oznámení / newsletteri
 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
 • požadovať od správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
 • vyžiadať si od správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
 • požadovať od správcu vymazanie týchto osobných údajov, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
 • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.


Predávajúci  prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Odoslaním objednávky prostredníctvom internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2021